ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนวารินชำราบ สาขาตำบลสว่าง ทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 67 คน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนวารินชำราบเดินทางมาดำเนินการเรียนการสอน

        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2539 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม “โนนฮังรังแร้ง” ตำบลสว่าง ถนนสถิตย์พิมานกาล บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 27 จำนวน 60 ไร่  2 งาน เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร โดยมีนายวัฒนา อินตะนัย เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา และได้รับประกาศจัดตั้งเป็น  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์”  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540

ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ถึงช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)