สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

Untitled-1

“ พระสมเด็จ แผ่รัศมี บนฐานดอกบัว”       พระสมเด็จ         หมายถึง         พระมหาวีรวงศ์

       รัศมี                   หมายถึง         ความสว่างแห่งปัญญาและความดีงาม

      ดอกบัว               หมายถึง          จังหวัดอุบลราชธานี

      ชื่อย่อ                 สว.ว.

      สีประจำโรงเรียน   เหลือง - น้ำเงิน