วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

              โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี   ดำรงตนบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ