พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
     2.พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
     3.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
     5.พัฒนาครูให้ก้าวสู่ครูมืออาชีพ
 
เป้าหมาย
     1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข
มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
     2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
     3.ผู้เรียนน้อมนำและมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
     4.โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
     5.ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ