ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2562
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 14 14 28
ม.1/2 13 10 23
ม.1/3 11 10 21
รวมม.1 38 34 72
ม.2/1 8 24 32
ม.2/2 21 17 38
ม.2/3 18 21 39
รวมม.2 47 62 109
ม.3/1 5 30 35
ม.3/2 18 16 34
ม.3/3 26 9 35
รวมม.3 50 55 105
ม.4/1 11 14 25
ม.4/2 7 19 26
รวมม.4 18 33 51
ม.5/1 1 16 17
ม.5/2 9 10 19
รวมม.5 10 26 36
ม.6/1 4 20 24
ม.6/2 9 8 17
รวมม.6 13 28 41
รวม 176 238 414