ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่  22  มิถุนายน  2563
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 42 35 77
ม.2 40 33 73
ม.3 45 61 106
ม.4 13 32 45
ม.5 16 31 47
ม..6 8 26 34
รวม 164 218 382