ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่  18  กรกฎาคม 2563

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

41

35

76

ม.2

40

33

73

ม.3

32

58

90

ม.4

15

34

49

ม.5

15

31

46

ม.6

8

25

33

รวม

151

216

367