ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 ระเบียบการสมัคร 

รับสมัครนักเรียน  วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563  ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ เท่านั้น

คุณสมบัตินักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      1.สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 2  ( ประถมศึกษาปีที่ 6 )  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562  หรือเทียบเท่า

      2.มีสถานภาพโสด

      3.มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

      4.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      1.สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่  3)  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2562  หรือเทียบเท่า

      2.มีสถานภาพโสด

      3.มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

      4.มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

มอบตัวและรายงานตัว วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ เวลา 09.00-12.00น.

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันมอบตัว

1.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)(รับรองสำเนา)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา/มารดา และผู้ปกครอง (รับรองสำเนา)
4.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา/มารดา และผู้ปกครอง (รับรองสำเนา)
5.สำเนาสูติบัตรนักเรียน (รับรองสำเนา)

(คลิ๊ก) สมัครเลย

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ติดตามข่าวสารได้ที่  เว็บไซต์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์  และ เพจโรงเรียนสว่างวีระวงศ์  

งานรับนักเรียน  082-1521569 ครูวาสนา


โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,16:31   อ่าน 3501 ครั้ง