กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา สมหมาย
ครู คศ.1

นางสาวลาวัลย์ นกสามเมือง
ครู คศ.1