กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุจิตรา เถาว์โท
ครู คศ.3

นางกฤติยาณี รู้สุข
ครู คศ.3

นางระเบียบ ขันเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสวราขย์ วงใหญ์
ครู คศ.3