กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิชารัตน์ พูลงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิวา ทองปน
ครู คศ.3

นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัย
ครู คศ.3

นางวิไลลักษณ์ เกษรบัว
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร เพียรสุข
ครู คศ.1