กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวฐิชารัตน์ พูลงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิวา ทองปน
ครู คศ.3

นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัย
ครู คศ.3

นางวิไลลักษณ์ เกษรบัว
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร เพียรสุข
ครู คศ.1