กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสันต์ จินาพร
ครู คศ.3

นางพรสวรรค์ มาลัย
ครู คศ.3

นางบุปผา จารุการ
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ กัญญาสาย
ครู คศ.1