กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพัฒน์ ธิศาเวช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิริ ขอขตสำโรง
พนักงานราชการ