กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาญชัย แสงวิเชียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมใจ สัตนาโค
ครู คศ.3

นางกนกกาญจน์ โคตรรักษา
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์
ครู คศ.1