กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายสุดา กุลเกลี้ยง
ครู คศ.3

นางนันทกาญจน์ ว่องไว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบงกชกร ไชยกาล
ครู คศ.2

นางสาวทิพสุคนธ์ บุญนิ่ม
ครู คศ.2